Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

START konkursu plastycznego na KARTKĘ KALENDARZA

19.09.2018

KONKURS PLASTYCZNY na kartkę kalendarza W RAMACH KAMPANII :


 „DOPALACZE TRUJĄ I ŻYCIE RUJNUJĄ”

          

 1. Organizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie, we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. Konkurs trwa od 17 września 2018 r. do 29 października 2018 r.
 3. Temat prac konkursowych to: „DOPALACZE TRUJĄ I ŻYCIE RUJNUJĄ”.
 4. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie uczęszczający do szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie gminy Trzebiatów.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Prace konkursowe należy złożyć do siedziby szkoły / placówki opiekuńczo - wychowawczej
  do dnia 29 października 2018r., następnie prace zostaną przekazane do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej.
 2. Prace konkursowe można także składać indywidualnie w Ośrodku Pomocy Społecznej
  ul. Muzealna 5 w Trzebiatowie (pok. nr 1).
 3. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy: „Dopalacze trują i życie rujnują “ Format A4.
 4. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
 5. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
 6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 8. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

 

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatorów spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Spośród nadesłanych prac jury wyłoni 12 prac, z których stworzony zostanie kalendarz kampanii na 2019 r. Ilość wybranych prac przypadająca na placówki:
  1. Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 2 prace
  2. Szkoły Podstawowe i Gimnazjum – 8 prac
  3. Szkoły ponadgimnazjalne / średnie – 2 prace
 3. Wybranych 12 laureatów konkursu otrzyma nagrody rzeczowe oraz kalendarz kampanii na 2019r.
 4. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród oraz zmiany ilości wybranych prac przypadających na placówki (w zależności od ilości prac zgłoszonych z danej placówki).
 5. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, pomysłowa interpretacja tematu konkursu, estetyka pracy i oryginalność.
 6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
 8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające dane uczestników w dniu 19 listopada 2018r. na stronach Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie i stronie Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie oraz na tablicach ogłoszeń w szkołach.
 9. Nagrody i kalendarze kampanii sfinansowane zostaną z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Postanowienia końcowe

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte
  w niniejszym regulaminie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
  2. odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
  3. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
  4. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
 3. Przekazane pracę stanowią własność Ośrodka Pomocy Społecznej i nie podlegają zwrotowi.
 4. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i danych ( imię, nazwisko, klasa i szkoła) i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji projektu ( kalendarz, strony www organizatorów, tablice informacyjne).
 5. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 6. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie oraz dostępny w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i szkołach.

czytaj dalej...

Spotkanie w ramach kampanii "Dopalacze trują i życie rujnują"

18.09.2018

 

Dnia 13.09.2018 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
odbyło się spotkanie warsztatowo - informacyjne przedstawicieli placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych oraz przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach kampanii
„Dopalacze trują i życie rujnują”
Podjęto decyzje do kontynuowania działań w zakresie realizacji form warszatowych spotkań adresowanych do dzieci i młodzieży. Rozszerzeniu oddziaływań profilaktycznych, których odbiorcami będą dzieci w wieku od 5 do 7 lat. Ogłoszono konkurs plastyczny
na  kartkę z kalendarza.

 


czytaj dalej...

Godziny przyjmowania interesantów- świadczenia rodzinne

18.09.2018

OGŁOSZENIE

 

             Informujemyże wydłużone godziny przyjmowania interesantów
w dziale świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebiatowie w poniedziałki,
tj. do godz. 17.00 obowiązywać będą tylko do końca września 2018 r. 
Od dnia 1 października 2018 r. obsługa w poniedziałki będzie się odbywać w godzinach od 10.00 do 15.30.

 

Przepraszamy za utrudnienia


czytaj dalej...

Informacja - psycholog

12.09.2018

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Trzebiatowie

 

informuje, iż w dniu 12.09.2018 r.

oraz 19.09.2018r.

psycholog, Pani Renata Bodnar,

nie będzie prowadziła indywidualnych

konsultacji i porad .


czytaj dalej...

Rekrutacja Uczestników Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

11.09.2018

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie przystępuje do rekrutacji uczestników  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Podprogram 2018.
 

Termin rekrutacji od 12 września 2018r. do 30 września 2018r.

Kryterium kwalifikacyjne osób do uczestnictwa w Programie :

 • Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryterium określone w art. 7 ustawy
  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:
  - dla osoby samotnie gospodarującej  1 402zł
  - dla osoby w rodzinie 1 056zł
 • Grupy osób :
  - bezdomni
  - niepełnosprawni
  - migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe
  - pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria wskazane powyżej

Osoby/rodziny spełniające powyższe kryteria proszone są o zgłoszenia się do pracowników socjalnych w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie ul. Muzealna 5, pokoje
 nr 5 i nr. 6  w godz. od  8,00 do 15,00 od poniedziałku do piątku.
Kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi 91 3873132

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia w formie paczek żywnościowych/posiłków osobom najbardziej potrzebującym pomocy.

Zestaw żywności na cały Podprogram 2018 :

szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, pasztet drobiowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, ser podpuszczkowy dojrzewający, ryż biały, kabanosy wieprzowe, miód nektarowy wielokwiatowy, gołąbki w sosie pomidorowym.

 

czytaj dalej...
Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/