Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Uwaga! Zmiana godzin przyjmowania interesantów - ŚWIADCZENIA RODZINNE

01.08.2018

OGŁOSZENIE

 

          Informujemyże obsługa interesantów w dziale świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebiatowie odbywa się w następujących godzinach:

 

poniedziałek – w godz. 10.00 - 17.00

od wtorku do środy– w godz. 10.00 - 15.30

od czwartku do piątku – w godz. 7.30 - 13.00

 

 

Przepraszamy za utrudnienia


czytaj dalej...

ŚWIADCZENIE DOBRY START

26.07.2018

ADRESY SZKÓŁ NA TERENIE GMINY TRZEBIATÓW – ŚWIADCZENIE DOBRY START

1. SZKOŁA PODSTAWOWA

a) Szkoła Podstawowa nr 1
      ul. Kamieniecka 16, 72-320 Trzebiatów

b) Szkoła Podstawowa nr 1 – oddział 1-3
     ul. Daszyńskiego 26, 72-320 Trzebiatów

c) Szkoła Podstawowa nr 2
    ul. Długa 11, 72-320 Trzebiatów

d) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
     ul. Tysiąclecia 32, 72-330 Mrzeżyno

 

2. DOTYCHCZASOWE GIMNAZJUM / SZKOŁA PODSTAWOWA wg. nowych zasad

a) ul. Wodna 2, 72-320 Trzebiatów

 

3. SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA / BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA / SZKOŁA PONADPODSTAWOWA wg. nowych zasad

a) ul. Plac Lipowy 15, 72-320 Trzebiatów

 

4. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

a) ul. Torowa 1, 72-320 Trzebiatów


czytaj dalej...

Informacja dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

24.07.2018

Osoby doznające przemocy w rodzinie i świadkowie przemocy mogą dzwonić do Pogotowia "Niebieska Linia", które działa na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych bezpłatnie i przez całą dobę 
800-12-00-02 i uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną i prawną oraz informacje o miejscach pomocy, które działają najbliżej miejsca zamieszkania ofiar przemocy.

W ofercie Pogotowia "Niebieska Linia" są także:
- konsultacje w jęz. angielskim - poniedziałki, godz. 18:00-22:00;
- konsultacje w jęz. rosyjskim - wtorki, godz. 18:00 - 22:00;
- konsultacje z wykorzystywaniem komunikatora Skype także dla osób posługujących się jęz. migowym (pogotowie.niebieska.linia) - poniedziałki, godz. 13:00-15:00.


czytaj dalej...

Stowarzyszenie NIEBIESKIE SERCE zaprasza do udziału w projektach

06.07.2018

Stowarzyszenie NIEBIESKIE SERCE zaprasza do udziału w dwóch projektach:

 

1) WIEDZA-WSPARCIE-INTEGRACJA

Spotkanie ogranizacyjne dnia 9 lipca 2018 r. o godz. 10:30 w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury

(Zadanie finansowane jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - Społecznik - program Marszałkowski)

 

2) AKTYWNIE-INNOWACYJNIE-RAZEM

Spotkanie ogranizacyjne dnia 9 lipca 2018 r. o godz. 10:00 w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury

(Zadanie finansowane jest ze środków Gminy Trzebiatów)

 


czytaj dalej...

SKŁADANIE WNIOSKÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

05.07.2018

      Przypominamy, że w związku z nowym okresem zasiłkowym 2018/2019 osoby zainteresowane uzyskaniem prawa do pobierania świadczenia dobry start, świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz z funduszu alimentacyjnego mają możliwość składania wniosków o powyższe świadczenia drogą elektroniczną już od 01 lipca 2018r. Osoby, które zdecydują się na złożenie wniosków online, będą mogły to zrobić za pośrednictwem ministerialnego portalu empatia.mrpips.gov.pl lub korzystając
z bankowości elektronicznej.

     Złożenie wniosku przez portal „Emp@tia” jest możliwe jedynie w przypadku założenia konta na tym portalu przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Pod adresem https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany można uzyskać informację dotyczącą sposobu założenia profilu zaufanego.

     Przypominamy jednocześnie, że nabór wniosków tradycyjnych (papierowych) na nowy okres zasiłkowy rusza od 01 sierpnia 2018 r. Kompletnie wypełnione wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej                     
w Trzebiatowie, mieszczącym się przy ulicy Muzealnej 5.

 Informujemy, że nie należy odpowiadać na wiadomość wysłaną
z adresu dobrystart[at]ops.trzebiatow.pl, w której zostaną Państwo poinformowani
o przyznaniu świadczenia dobry start.

Legenda:
[at] oznacza @

czytaj dalej...

Wnioski papierowe na 300+, 500+, zasiłek rodzinny

04.07.2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie, informuje, iż wnioski papierowe na w/w świadczenia będa dostępne od 1 sierpnia 2018 r.


czytaj dalej...

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW

02.07.2018

 

OGŁOSZENIE  O  NABORZE  KANDYDATÓW

Na podstawie art. 11 -13  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz.U. z 2016 r.  poz. 902. ze zm.  )

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Trzebiatowie, ul. Muzealna 5

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych 

                                                 

Kandydat na Podinspektora ds. świadczeń rodzinnych  musi spełniać następujące wymagania związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku.

I. Wymagania niezbędne od kandydatów

 1. wykształcenie wyższe,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych  oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Program Rodzina 500 Plus, ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw

 

 1. II. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność obsługi komputera,
 2. preferowane doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej,
 3. umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
 4. umiejętność organizacji pracy własnej,
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. łatwość przekazywania informacji,
 7. inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
 8. dążenie do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania wiedzy,
 9. kreatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność. 

 

        III. Zakres wykonywanych zadań:

 1. przyjmowanie, rejestrowanie i kompletowanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i wychowawczych,
 2. wszczynanie i prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i  wychowawczych,  
 3. sporządzanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych,
 4. prowadzenie imiennej dokumentacji świadczeniobiorców,
 5. współpraca z pracownikami socjalnym,
 6. doradztwo, informowanie klientów  o  sposobie załatwiania ustawowo należnych świadczeń oraz wymaganych dokumentach,
 7. kompletna i terminowa realizacja zadań,
 8. szczegółowy zakres czynności zostanie określony zakresem obowiązków.

 

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 Praca  w pełnym wymiarze czasu pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebiatowie w pomieszczeniu biurowym przy ul. Muzealnej 5 w godz. od 7,30 do 15,30 Praca przy monitorze komputerowym.    

V. W miesiącu czerwcu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebiatowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %

VI. Oferty osób ubiegających się o wymienione stanowisko powinny zawierać:

 1. życiorys ( curriculum vitae) ,
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,
 5. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności i kwalifikacji,
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 9. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na w/w stanowisku.

 

            VII. Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:  k l a u z u l a   i n f o r m a c y j n a 

                                                                                               ( zał. Nr 1 do ogłoszenia )

 

 VIII .Warunkiem zatrudnienia jest dostarczenie do dnia zawarcia umowy o pracę informacji z Krajowego Rejestru Karnego ( na druku zapytania o udzielenie informacji

o osobie ), ważnej 30 dni od daty wystawienia oraz okazanie oryginałów dokumentów określonych w punkcie II poz. 3,4,5.

 

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać

w terminie do 13 lipca  2018 r. do godz. 15,30  pod adres :

Ośrodek Pomocy Społecznej

Sekretariat

ul. Muzealna 5

72-320 Trzebiatów

Z dopiskiem na kopercie „ Oferta zatrudnienia na stanowisko Podinspektora ds. świadczeń rodzinnych ”

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Ośrodek  Pomocy Społecznej w Trzebiatowie,      Muzealna 5, tel. ( 91 ) 38 73132  
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: ops@trzebiatow.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko podinspektora ds.świadczeń rodzinnych
 • Informacje o odbiorcach danych: dane nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko  podinspektora ds. świadczeń rodzinnych (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Kierownik  OPS ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22¹ Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowanie decyzji; nie będą też profilowane

 

Inne informacje:

Postępowanie konkursowe będzie II etapowe, obejmujące :

 

I-etap Kwalifikacja formalna

Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane przez niego stanowisko urzędnicze.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowali się do dalszego postępowania konkursowego zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

II etap – Kwalifikacja merytoryczna obejmująca następujące procedury

 1. test jednokrotnego wyboru z wiedzy ogólnej, samorządowej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Programu Rodzina 500 plus, ustawy o ochronie danych osobowych  oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw.  
 2. rozmowa kwalifikacyjna.

 

Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych w oparciu o jej wyniki Komisja konkursowa przedstawi Kierownikowi wykaz imienny kandydatów na wskazane stanowisko urzędnicze wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru.

Z prowadzonego postępowania konkursowego zostanie sporządzony protokół.

Wszystkie osoby biorące udział w procedurze kwalifikacyjnej otrzymają pisemną informację o jej wynikach.

Informacja o wynikach naboru zostanie niezwłocznie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej  w Trzebiatowie pod adresem www.trzebiatow.naszops.pl/bip/ oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie, ul. Muzealna 5 .

 

                                                                                                  Kierownik

                                                                                   Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                              w Trzebiatowie

                                                                                               Iwona Frączek

 


czytaj dalej...

300+, 500+, zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny

02.07.2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie, informuje, iż wnioski na w/w świadczenia drogą elektroniczną można składać od 1 lipca 2018 r.


czytaj dalej...
Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/