Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Informacja o realizacji projektu - "Aktywnie sprostać zmianom"|

20.09.2017

 Informacja

               Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie z siedzibą przy ul. Muzealna 5 72-320 Trzebiatów realizuje projekt „Aktywnie sprostać zmianom” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

               Zgodnie z założeniami projektu pierwsza edycja przewiduje grupę 20 osób. Z tego 10 uczestników projektu od dnia 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. realizuje indywidualny program zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie, natomiast pozostała grupa 10 rodzin od dnia 10.08.2017 r. rozpoczęła usługi w zakresie poradnictwa i wsparcia psychologicznego. Spotkania odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w  Trzebiatowie przy ul. Muzealna 5. Indywidualne porady prowadzi: Psycholog-Terapeuta mgr Jacek Pawłowski.


czytaj dalej...

Zabezpieczenie osób bezdomnych w okresie jesienno - zimowym Porozumienie z Strażą Miejską

11.09.2017

W dniu 29 sierpnia 2017 r. zostało podpisane porozumienie między Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją i Strażą Miejską w sprawie przyjęcia do stosowania procedur postępowania w zakresie zabezpieczenia osób bezdomnych w okresie jesienno - zimowym.


czytaj dalej...

INFORMACJA - 500+

30.08.2017

INFORMACJA – 500+

ABY ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ ŚWIADCZENIA - WNIOSKI NA 500+ (ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE) NALEŻY SKŁADAĆ
DO 31 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

WNIOSKI ZŁOŻONE W SIERPNIU ZOSTANĄ ROZPATRZONE I WYPŁACONE
DO 31 PAŹDZIERNIKA 2017

WNIOSKI ZŁOŻONE WE WRZEŚNIU ZOSTANĄ ROZPATRZONE I WYPŁACONE
DO 30 LISTOPADA 2017

WNIOSKI ZŁOŻONE W PAŹDZIERNIKU ZOSTANĄ ROZPATRZONE I WYPŁACONE DO 31 GRUDNIA 2017


czytaj dalej...

UWAGA! 500+ dla samotnych rodziców

17.08.2017

Zgodnie z nowymi przepisami, prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców będzie uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica. 

Jeśli do wniosku nie zostanie dołączony ww. tytuł wykonawczy ustalający alimenty na dziecko od drugiego rodzica, OPS przyjmie wniosek, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Jeśli wniosek zostanie uzupełniony o brakujący dokument w wyznaczonym terminie i pozostałe warunki zostaną spełnione, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.


czytaj dalej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach - realizacja projektu pn. "Aktywnie w przyszłość"

10.08.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach uprzejmie informuje, iż w związku z realizacją Projektu pn. „Aktywnie w przyszłość", współfinansowanego ze środków Europejskieco Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, którego celem jest integracja społeczna i zawodowa osób z terenu powiatu gryfickiego, zagrożonych ubóstwem i/ lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, społecznym i zawodowym, poszukujemy osób chętnych do udziału projekcie.


czytaj dalej...

Elektroniczne wersje wniosków - Fundusz alimentacyjny, Świadczenia rodzinne, 500+

31.07.2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie, przedstawia elektroniczne wnioski z w/w świadczeń, niżej wymienione Wnioski, należy wydrukować i pisemnie wypełnić. Wnioski można składać od 1 sierpnia 2017 r.

Wnioski wraz z załącznikami prosimy o zapisanie na dysku komputera (prawy przycisk myszy --> i wybrać polecenie "Zapisz element jako..."), oraz otwarcie plików PDF za pomoca Adobe Readera, drukowanie w bieżącym oknie przeglądarki internetowej może przebiegać niepoprawnie.


czytaj dalej...

Termin składania wniosków - Fundusz alimentacyjny, Świadczenia rodzinne, 500+

27.07.2017

OPS Trzebiatów informuje, iż Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzinnych, Świadczeń wychowawczych na okres świadczeniowy 2017/2018, będą przyjmowane od dnia 1 Sierpnia 2017 r.


czytaj dalej...
Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/