Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Informacja o realizacji projektu - "Aktywnie sprostać zmianom"|

 Informacja

               Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie z siedzibą przy ul. Muzealna 5 72-320 Trzebiatów realizuje projekt „Aktywnie sprostać zmianom” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

               Zgodnie z założeniami projektu pierwsza edycja przewiduje grupę 20 osób. Z tego 10 uczestników projektu od dnia 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. realizuje indywidualny program zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie, natomiast pozostała grupa 10 rodzin od dnia 10.08.2017 r. rozpoczęła usługi w zakresie poradnictwa i wsparcia psychologicznego. Spotkania odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w  Trzebiatowie przy ul. Muzealna 5. Indywidualne porady prowadzi: Psycholog-Terapeuta mgr Jacek Pawłowski.


Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/