Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.

Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu dostaną rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Kto będzie wypłacał świadczenie?

Świadczenie wychowawcze w Gminie Trzebiatów będzie wypłacał Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie, ul. Muzealna 5.

 

Kiedy składać wniosek?

Wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. W Gminie Goleniów można to będzie zrobić osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebiatowie. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz. Jeśli wniosek złożymy do końca czerwca 2016 r., dodatek będzie wypłacany z wyrównaniem od kwietnia.

W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

Na początku OPS będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.

Jakie formalności muszę wypełnić?

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię dowodu osobistego
  • kopię odpisu aktu urodzenia dziecka lub dzieci
  • w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.

 

W jaki sposób będzie wypłacane?

Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówką.

 

Co z innymi świadczeniami?

Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.

Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/