Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego:

800 zł na osobę w rodzinie lub

1200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.

Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu dostaną rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Kto będzie wypłacał świadczenie?

Świadczenie wychowawcze w Gminie Trzebiatów będzie wypłacał Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie, ul. Muzealna 5.

 

Kiedy składać wniosek?

Wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. W Gminie Trzebiatów można to będzie zrobić osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebiatowie. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

 

Jakie formalności muszę wypełnić?

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię odpisu aktu urodzenia dziecka lub dzieci

Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci. W tym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć:

  • oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
  • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
  • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,
  • w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
  • w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.

Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z Funduszu Alimentacyjnego.

Rokiem kalendarzowym w okresie (2017/2018), który rozpocznie się 1 października 2017 r., rokiem „bazowym”, z którego dochód rodziny będzie brany pod uwagę będzie rok 2016.

Samorząd sam będzie weryfikować czy dane są prawdziwe.

 

Na jaki okres będzie przyznane świadczenie?

Świadczenie wychowawcze przyznawane jest na okres od 1 października danego roku do 30 września roku kolejnego.

 

W jaki sposób będzie wypłacane?

Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówką.

Co z innymi świadczeniami?

Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.

Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/