Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Informacja dot.  realizacji II edycji
 projektu „Aktywnie sprosta
ć zmianom
 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

 

               Zgodnie z założeniami projektu druga edycja przewiduje grupę 20 osób. Z tego 10 uczestników projektu od dnia 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. realizuje indywidualny program zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie, natomiast pozostała grupa 10 rodzin od dnia 17.07.2018 r. rozpoczęła usługi w zakresie Indywidualnego/grupowego Poradnictwa Psychologicznego( w tym konsultacje środowiskowe) i wsparcia w ramach usługi Indywidualnego Poradnictwa Specjalistycznego dla rodzin doznających przemocy, uzależnionych od alkoholu, środków psychoaktywnych oraz rodzin wykazujących problemy w obszarze  opiekuńczo- wychowawczym. Spotkania odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w  Trzebiatowie przy ul. Muzealna 5.  Indywidualne porady prowadzi: Psycholog-Terapeuta mgr Jacek Pawłowski.
Pod koniec miesiąca października br. rozpoczniemy Warsztaty kompetencji rodzicielskich oraz Terapię rodzinną dla uczestników projektu oraz ich rodzin. Ponadto  rodziny biorące udział
w projekcie raz na kwartał otrzymują wsparcie finansowe.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

 
Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/