Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Trzebiatów, dnia 05.06.2018r.

 

Zaproszenie do składania ofert cenowych Nr 4

I. Zamawiający:
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie z siedzibą przy ul. Muzealna 5  72-320 Trzebiatów realizuje projekt „Aktywnie sprostać zmianom” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

II. Przedmiot zamówienia:


 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie w terminie pomiędzy  25.06.2018r. a 29.06.2018r. jednodniowego wyjazdu integracyjnego dla uczestników projektu oraz ich rodzin w ramach realizowanego projektu  „Aktywnie sprostać zmianom” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem wyjazdu jest wskazanie uczestnikom projektu możliwości i zaprezentowanie wraz z ich aktywnym udziałem form spędzania czasu wolnego z dziećmi.

 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:


Zamówienie jest zorganizowane i przeprowadzone w miejscowości 78- 100 Kołobrzeg Zieleniewo „Park Rozrywki” dla grupy ok. 29 osób, (tj. 9 beneficjentów projektu, 20 dzieci)
Liczba osób może ulec zmniejszeniu nie więcej niż 2 osoby.

 IV.W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:
a) zapewnienia w  (Trzebiatów-Zieleniewo; Zieleniewo-Trzebiatów) transportu licencjonowanym autokarem/ busem na trasie Trzebiatów-Zieleniewo; Zieleniewo-Trzebiatów,
b) zapewnienia wsparcia opiekunów/trenerów podczas trwania wyjazdu oraz w trakcie pobytu w Parku Rozrywki,
c) pokrycia opłaty parkingowej,
d) zapewnienia biletów wstępu do wszystkich atrakcji w Parku,
e) zapewnienia posiłku( obiad, kawa, herbata, napoje zimne, lody)
f) ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas realizacji zamówienia.

 

V. Wymagania związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia:
1) Łączna cena brutto za usługę zorganizowania jednodniowego wyjazdu podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją ww. usługi.
2) Do składania ofert dopuszczeni są wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b) posiadają wiedzę i doświadczenie( przeprowadzili min. 3 wydarzenia, festyny w okresie ostatnich 3 lat.) oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) posiadają kadrę przygotowaną  do realizacji zadania.

VI. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
 a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy
( zał. nr 1 do zapytania ofertowego)
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) kopie dokumentów potwierdzających ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
d) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenia Wykonawcy referencje, oraz przygotowanie merytoryczne kadry,
e) oświadczenia o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych –wg załącznika nr. 2
f) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu wg. zał. nr 3
g) oświadczenie wykonawcy usługi zał. nr 4

 

VII. Kryterium wyboru oferty- oceny ofert

O wyborze oferty najkorzystniejszej stanowić będą przedstawione niżej kryteria i przypisane im maksymalne ilości punktów:

1)cena /C/- waga 70

2) doświadczenie/D/- waga 30

Punkty zostaną obliczone w następujący sposób:

1a) Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Cena brutto oferty najtańszej

C=-------------------------------- x 70 = ilość punktów

Cena brutto ofert badanej

2a) Punkty za kryterium „ Doświadczenie” zostaną  przyznane w dwóch pod 

  kryteriach w sposób następujący:

- doświadczenie zawodowe w realizacji zadań o podobnym charakterze – realizacja 3 i więcej zadań o podobnym charakterze udokumentowanych referencjami w okresie ostatnich 3 lat- od 16 do 30 pkt

- doświadczenie zawodowe w realizacji zadań o podobnym charakterze – realizacja mniej niż 3 zadań o podobnym charakterze udokumentowanych referencjami w okresie ostatnich 3 lat- od 0 do 15 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów za wszystkie kryteria wg wzoru:

Łączna ilość punktów = C+D

VIII. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę cenową należy:
- złożyć w siedzibie Zamawiającego bądź przesłać na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Muzealna 5
72-320 Trzebiatów
 (sekretariat pokój nr 10)


 W terminie do dnia 15.06.2018r. do godz. 14.30.
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Wyjazd jednodniowy-  projekt Aktywnie sprostać zmianom”

1 ) Niekompletna oferta ( np. bez załączonych ww. wymaganych dokumentów, niepodpisana, niewypełniona we wszystkich wymaganych miejscach) pozostaje bez rozpatrzenia.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) W toku badań i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie bądź zamieści informacje na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie.
 

Dodatkowych informacji udziela Ewelina Kosmala tel. 913873132 wew. 34

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/