Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół są:

  1. Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec osób najbliższych to jest małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu oraz innych osób wspólnie zamieszkałych lub gospodarujących.
  2. Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane (niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.).
  3. Rodziny, w których używane są narkotyki, nadużywany jest alkohol.
  4. Rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dziećmi/dzieckiem.
  5. Rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy, szczególnie wobec małoletnich.
Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/