Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Zadania

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społecznąosób uzależnionych od alkoholu realizując zadania ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W szczególności w zakresie:

1. zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu,

2. udzielenia rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychospołecznej i prawnej , a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

3. prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani,

4. prowadzenia kontroli punktów sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

5.opiniowania wniosków w sprawach wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

6. prowadzenia rozmów motywująco – interwencyjnych,

7. kierowania wniosków o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Osoby lub instytucje mogą kierować wnioski do GKRPA  o objęcie obowiązkiem leczenia odwykowego pod adres ul. Muzealna 5, 72-320 Trzebiatów lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie od poniedziałku do piątku w godz. od 7,30 do 15,30 w pokoju nr. 1  (wniosek załącznik nr 4)

Realizując swoje zadania Komisja współpracuje z instytucjami i organizacjami o podobnych celach, a także placówkami oświatowymi, Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Zespołem Interdyscyplinarnym.

Dokumentem wyznaczającym cele oraz sposoby rozwiązywania problemów alkoholowych oraz związanych z tą sfera dysfunkcji rodzinnych i społecznych na terenie gminy Trzebiatów jest corocznie uchwalany przez Radę Miejską Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/