Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie
  z siedzibą przy ul. Muzealnej 5, 72-320 Trzebiatów, reprezentowany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie.
   
 2.   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem skrzynki elektronicznej: ops@trzebiatow.pl.
   
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 1.   W przypadku udostępniania danych osobowych odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 1.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
  z instrukcją kancelaryjną
 1.  Posiada Pani/Pan prawo:
 1. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;
 2. usunięcia danych osobowych;
 3. ograniczenia przetwarzania;
 4. prawo wniesienia sprzeciwu;
 5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych.
 2. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji świadczenia lub usługi.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym o profilowaniu.
 4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/