Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Zarządzenie nr 3/2018

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

z dnia 18 maja 2018 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania na realizację zadań "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 - 2020" 

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.),  § 2 uchwały Nr XLIV/381/17 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok” oraz § 2 uchwały Nr XLVIII/417/14 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii lata 2014-2020” zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady udzielania dofinansowania na realizację zadań „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020”, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji zadania stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wzór umowy dofinansowania zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / Gminnego Programu Przeciwdziałania  Narkomanii określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Wzór sprawozdania z realizacji zadania określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Trzebiatowie

Iwona Frączek

Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/